Google công bố thay đổi về thuộc tính Nofollow: Trở thành tín hiệu xếp hạng mới?

backlink google search search engines SEO Tin Tức

Tuần này Google đã công bố các thay đổi mới với thuộc tính nofollow (đã có 15 năm tuổi đời)
Trước đây nofollow thường để xác định các liên kết liên quan đến quảng cáo, nhà tài trợ hoặc nội dung mà người dùng không có ý định chuyển tín hiệu xếp hạng.
Hiện tại thuộc tính nofollow không còn phù hợp trong một số trường hợp nữa.

Vì vậy Google đã giới thiệu hai giá trị rel mới (“sponsored” and “ugc”) để xác định rõ hơn mục đích của liên kết đến công cụ tìm kiếm:

rel=”sponsored”:
Sử dụng thuộc tính sponsored để xác định các liên kết của bạn đã được tạo ra với mục đích quảng cáo, tài trợ hoặc các thỏa thuận bồi thường khác.
rel=”ugc”:
UGC là viết tắt của User Generated Content, khuyến nghị là dùng với các nội dung do người dùng tạo ra như comment, hoặc bài đăng trên diễn đàn.
rel=”nofollow”:
Sử dụng thuộc tính này cho các trường hợp bạn muốn liên kết đến một trang, nhưng ngầm hiểu là bạn sẽ không chuyển sức mạnh sếp hạng cho nó.

Google cũng đang chuyển sang sử dụng “hint mode” của người Viking để diễn giải các thuộc tính liên kết mới:
When nofollow was introduced, Google would not count any link marked this way as a signal to use within our search algorithms. This has now changed. All the link attributes — sponsored, UGC and nofollow — are treated as hints about which links to consider or exclude within Search. We’ll use these hints — along with other signals — as a way to better understand how to appropriately analyze and use links within our systems.
Đại loại hiểu như sau:
Ngày trước Google sẽ không tính bất kỳ liên kết nào được đánh dấu nofollow, là tín hiệu để sử dụng trong các thuật toán tìm kiếm.
Điều này giờ đã thay đổi. Tất cả các thuộc tính liên kết – sponsored, UGC và nofollow – được coi là gợi ý về các liên kết cần xem xét hoặc loại trừ trong Tìm Kiếm.
Google giờ sẽ dùng những gợi ý này – cùng với các tín hiệu khác – như một cách để hiểu rõ hơn khi phân tích và sử dụng các liên kết một cách thích hợp hơn.
Tóm lại là:
Nofollow bây giờ cũng có thể coi là một tín hiệu xếp hạng nhé. Nó hoàn toàn có giá trị chứ không “vô dụng” như trước đây nữa.
Thông báo bao gồm một vài hướng dẫn đáng chú ý liên quan đến việc sử dụng.
Mặc dù tất cả các thuộc tính liên kết mới đang hoạt động như các gợi ý cho mục đích xếp hạng, không cần phải thay đổi các liên kết hiện có.
Đối với các liên kết được tài trợ, Google khuyên bạn nên chuyển sang sử dụng rel=”sponsored” nếu có hoặc khi thuận tiện.
Người dùng cũng có thể chỉ định nhiều giá trị rel (ví dụ: rel=”ugc sponsored”).
Google có kế hoạch sử dụng các gợi ý cho mục đích thu thập thông tin và lập chỉ mục bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2020.
Cách xác định mới liên kết nofollow, không chỉ ảnh hưởng đến cách người dùng tạo liên kết.
Nó còn tác dộng đến các plugin bổ sung thêm thuộc tính nofollow hoặc cách khác.
Các nhà sản xuất plugin sẽ phải update lại các tùy chọn trong tương lai.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích chứ 😀 Hãy để lại commnet ở dưới nhé.
The post Google công bố thay đổi về thuộc tính Nofollow: Trở thành tín hiệu xếp hạng mới? appeared first on Diều Hâu.