Không lưu được trang với Thrive Architect

Nếu như website của bạn đang sử dụng Thrive Architect hoặc các builder tương tự. Mỗi lần bạn định lưu lại công việc hiện tại thì bạn nhận được một màn hình trắng với đoạn chữ hiện thị thời gian có dạng sau “Mon, 13 Nov 2017 00:54:35 GMT” và không thay đổi nào được […]

Continue Reading

WooCommerce: Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng

Nếu bạn có nhiều sản phẩm và không muốn hiển thị theo kiểu phân trang (trang 1, trang 2, trang 3…) thì đây là cách để bạn có thể hiển thị số lượng sản phẩm tùy ý trong trang cửa hàng của WooCommerce. add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return 40;’ ), 20 ); Trong đoạn code […]

Continue Reading